Trafik sigortalarında ‘havuz’ modeli yürürlüğe girdi


Poliçelere ilişkin hesapların yönetimi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından yapılacak.

RİSKLİ SİGORTALILAR HAVUZU KURULDU

Buna göre, hasar frekansı yüksek basamak ve araç grupları için 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Riskli Sigortalılar Havuzu” kuruldu.

POLİÇELERİN HESAPLARI TMTB TARAFINDAN YAPILACAK

Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca belirlenen esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri arasında paylaştırılacak.

1 OCAK 2014- 12 NİSAN 2017 ARASINDAKİ PRİMLER ESAS ALINARAK HESAPLANACAK

Hasar riski yüksek araçlar (1, 2 ve 3. basamaklardaki tüm araç grupları) ile diğer basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), sürücü dahil 18-30 koltuklu ile sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu otobüsler, kamyon ve çekici türündeki araç grupları havuz kapsamında olacak. Poliçelere ilişkin hesapların yönetimi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) tarafından yapılacak.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ VE KOMİSYON ORANLARI

Trafik sigortalarında 'havuz' modeli yürürlüğe girdi

İNDİRİM ORANI YÜZDE 30

Primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanacak. Yüzde 50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaşılacak olan primler ve ödenen hasarların kalan yüzde 50’si ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre belirlenecek. Bu pay her yılın başında hesaplanacak ve yıl boyunca sabit kalacak. Söz konusu pay, bu yıl için 1 Ocak 2014-12 Nisan 2017 tarihlerindeki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanacak.

ÜÇER AYLIK DÖNEMLERLE İŞLEMLER İNCELENECEK

Havuz kapsamındaki taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici türündeki araç gruplarında hasarsızlık prim indirim oranları da yeniden belirlendi.

POLİÇELERE İLİŞKİN PRİMLER VE ÖDENEN HASARLAR HAVUZ PAYLAŞIMINDA OLACAK

Buna göre kaza yapmayan taksi, minibüs, otobüs, kamyon sürücülerindeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 yerine yüzde 30 olacak. Hasar riski düşük 6’ncı basamaktaki gruba uygulanan prim indirim oranı yüzde 30 yerine yüzde 20, 5’inci basamaktaki gruba uygulanan prim indirim oranı ise yüzde 15 yerine yüzde 10 olarak uygulanacak.

DEĞER KAYBI ÖDEMELERİ YÜZDE 15’İ AŞAMAYACAK

Trafik sigortalarında 'havuz' modeli yürürlüğe girdi

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SEMAYE YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Söz konusu poliçeler için aracı komisyonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dahil prim tutarı üzerinden yüzde 8 olacak.

Sigorta şirketi, düzenlediği poliçenin hasar sürecini kendi yönetecek, operasyon maliyetinin karşılanması amacıyla, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dahil prim tutarı üzerinden yüzde 5 komisyon alacak.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) ve Müsteşarlık temsilcilerinden oluşturulacak üç kişilik Değerlendirme Komitesi üçer aylık dönemler itibarıyla havuz işlemlerini inceleyecek ve sonuçlarını içeren raporu Değerlendirme Komitesine iletecek.

Komite, havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyalarının ve bunlara ilişkin süreçlerin incelenmesini TMTB’den talep edebilecek. Büro, inceleme sonuçlarını içeren raporu Değerlendirme Komitesine gönderecek. Komitenin sekretaryası TMTB tarafından yürütülecek. Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler Hazine Müsteşarlığı denetimine tabi olacak.

Sigorta şirketleri ile havuz arasındaki iş ve işlemlere ilişkin ihtilaflar, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak TMTB tarafından giderilecek.

Öte yandan 12 Nisan 2017 tarihinden bugüne kadar düzenlenmiş olan havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar havuz paylaşımında olacak. Bu poliçelere ilişkin sigortalılardan ilave prim ve aracılardan komisyon iadesi talep edilemeyecek. Bu poliçelere ilişkin primlerden sigorta şirketleri de belirlenen şekilde komisyon alacak.

Trafik sigortalarında 'havuz' modeli yürürlüğe girdi

Müsteşarlık havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisini 3 günden az 10 günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırabilecek.

Söz konusu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında, ekranlara erişim yetkisinin sürekli kaldırılması dahil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirler uygulanabilecek.

Sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin yüzde 15’ini aşamayacak. Bu eklenen madde bugünden, Riskli Sigortalılar Havuzuna ilişkin diğer esaslar da 12 Nisan’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan Hazinenin “Si̇gorta ve Reasürans i̇le Emekli̇li̇k Şi̇rketleri̇ni̇n Sermaye Yeterli̇li̇kleri̇ni̇n Ölçülmesi̇ne ve Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği” de yayımlandı.

Yönetmelikten uluslararası uygulamalardaki sermaye yeterliliği hesaplamalarında da yer almayan “aşırı prim artışı riski” gerekli özsermaye hesaplamasından çıkarıldı.

Trafik sigortalarında 'havuz' modeli yürürlüğe girdi

Riskli Sigortalılar Havuzuna devredilecek primler de Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım Sigortaları Havuzu, Doğal Afet Sigortası Kurumu ve Yeşil Kart Havuzuna devredilen primlerde olduğu gibi yazım riski hesaplamasına dahil edilmeyecek. Şirket mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımlarında şirketlere yönetmelikte belirtilen sürelerden daha uzun süre verilebilmesi amacıyla Müsteşarlığa da yetki tanındı.

Söz konusu yönetmelik 30 Haziran’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.